Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: Kousenboutique, die producten op afstand aanbiedt aan consumenten via de webshop. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen consument en ondernemer waarbij persoonlijk contact niet noodzakelijk is. Hierbij wordt gebruikgemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument kan beslissen om het product niet af te nemen.

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Alle prijzen zijn aangegeven in euro’s (€), inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief verzendkosten en eventuele administratiekosten.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit enige overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die consument of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht ervaren. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
4. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door de ondernemer zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
5. Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
Aanbod
1. Aangeboden producten hebben een nauwkeurige omschrijving, zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. De afbeeldingen komen overeen met het aanbod. Fouten in het aanbod verplichten de ondernemer tot niets.
2. Bij elk aanbod is duidelijk wat de rechten en plichten van de consument zijn, met betrekking tot prijzen, verzendkosten, bedenktijd, wijze van betalen, retourneren van producten.
3. Als een product onder voorwaarden wordt verkocht, bijvoorbeeld bij actieprijzen of beperkte geldigheidsduur, dan wordt dat expliciet vermeld.
Overeenkomst
1. De consument is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden zodra de ondernemer het verzoek tot leveren heeft bevestigd. Bij geen bevestiging kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. De ondernemer behoudt zich het recht bestellingen zonder opgaaf van reden niet te accepteren of onder afwijkende voorwaarden. In het laatste geval heeft de consument het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is wijzigingen of aanvullingen te maken, zullen zowel ondernemer als consument tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat.
5. In geval de ondernemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van de ondernemer op schadevergoeding onverlet.
6. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7. De ondernemer zorgt voor een veilige omgeving voor de consument om betalingen te kunnen verrichten.
Levertijd
1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het verwerken en uitvoeren van de bestellingen.
2. Bestelde orders worden direct na ontvangst van de betaling en uiterlijk binnen 14 dagen via PostNL, Van Straaten Post of Pakjegemak verstuurd aan de betreffende consument.
3. Aan opgegeven leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend.
4. Als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de ondernemer de consument hierover zo spoedig mogelijk berichten. Indien mogelijk wordt een termijn vermeld.
5. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de consument nimmer recht op schadevergoeding en ontslaat hem niet van enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst.
6. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt op het moment van bestellen.
9. Levering van producten gebeurt uitsluitend bij vooruitbetaling.
Leveringstermijn per merk
Alle artikelen die wij op voorraad hebben krijgt u de volgende dag in huis. Wilt u weten of een artikel op voorraad is kunt u kousenboutique bellen op nr 0521-521693 of mailen.
Wolford mode artikelen zijn op voorraad en worden indien op tijd besteld de volgende dag geleverd.
Wolford basis artikelen kunnen binnen 2 á 7 dagen worden geleverd.
Kunert mode artikelen zijn op voorraad en worden indien op tijd besteld de volgende dag geleverd.
Kunert basis artikelen kunnen binnen 2 á 7 dagen worden geleverd.
Oroblu mode artikelen zijn op voorraad en worden indien op tijd besteld de volgende dag geleverd.
Oroblu basis artikelen kunnen binnen 2 á 3 dagen worden geleverd.
Alle Miss Oroblu artikelen zijn op voorraad en worden indien besteld de volgende dag geleverd.
Alle Emilio Cavallini artikelen zijn op voorraad en worden indien besteld de volgende dag geleverd.
Alle Bonnie Doon artikelen worden binnen 2 á 7 dagen geleverd.
Alle Cette artikelen worden binnen 2 á 15 dagen geleverd.
Alle Braza artikelen worden binnen 2 á 15 dagen geleverd.
Falke mode artikelen zijn op voorraad en worden indien op tijd besteld de volgende dag geleverd.
Falke basis artikelen kunnen binnen 2 á 7 dagen worden geleverd.
Alle San Pelligrino artikelen zijn op voorraad en worden indien besteld de volgende dag geleverd.
Sockwell artikelen zijn op voorraad en worden indien op tijd besteld de volgende dag geleverd.
Xpooos artikelen zijn op voorraad en worden indien op tijd besteld de volgende dag geleverd.
Yellow moon artikelen zijn op voorraad en worden indien op tijd besteld de volgende dag geleverd.
Fiore artikelen zijn op voorraad en worden indien op tijd besteld de volgende dag geleverd.
Bedenktijd
1. De consument heeft het recht om, na ontvangst, te beslissen om het product niet te kopen. Hij hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. De bedenktijd is 14 werkdagen, die ingaan één dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
3. Indien de consument de overeenkomst binnen de bedenktijd wenst te ontbinden, zal hij het product in originele, niet-beschadigde, verpakking terugsturen aan de ondernemer.
4. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen en zullen niet vergoed moeten worden.
5. De kosten van terugzenden komen voor rekening van de consument.
6. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag minus de door ons gemaakte verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het ontvangen van de retourzending, terugbetalen.
7. Wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of op andere wijze is beschadigd (aantoonbaar te wijten aan de consument), heeft de ondernemer het recht om geretourneerde producten te weigeren en slechts deels te vergoeden. De ondernemer brengt de consument hiervan per ommegaande schriftelijk op de hoogte.
8. De koop is een feit als de consument het geleverde product niet heeft geretourneerd binnen de bedenktijd.
Betaling
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten en eventuele administratiekosten.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen die vanuit de overheid wordt opgelegd.
3. Levering van producten gebeurt uitsluitend bij vooruitbetaling.
Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat het aanbod voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk Nederlands recht.
3. De consument dient het product bij het eerste gebruik te controleren op eventuele gebreken.
4. Indien het geleverde product gebreken vertoont, die niet te wijten zijn aan gebruik door de consument, wordt het product in eerste instantie omgeruild voor een vervangend product.
5. Pas als het omgeruilde product eveneens, dezelfde, gebreken vertoont, kan de consument het product retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Dit gebeurt uitsluitend, voor het retourneren, in overleg met de ondernemer.
Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de consument geleverde goederen blijven eigendom van de ondernemer tot het moment van volledige betaling van alle bedragen.
Overmacht
1. Wanneer er sprake is van overmacht bij de ondernemer en hij niet kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de consument, zal de ondernemer zo spoedig mogelijk de consument hiervan, via e-mail, op de hoogte stellen.
2. De nakoming van de verplichtingen van de ondernemer aan de consument wordt opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
3. Ingeval van overmacht heeft de consument geen enkel recht op enige vergoeding.
Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer.
2. De ondernemer zal binnen 14 dagen reageren op de ingediende klacht, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Indien extra tijd nodig is om een uitvoerig antwoord te geven, brengt de ondernemer de consument hiervan op de hoogte, binnen de gestelde 14 dagen. Onder vermelding van de termijn waarbinnen de consument een uitvoerig antwoord tegemoet kan zien.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt de klacht overgedragen aan de Geschillencommissie.
Geschillen
1. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Geschillencommissie. (Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl))
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen de afgesproken tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
3. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
5. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal hij eerst de consument schriftelijk moeten verzoeken om hierin mee te gaan. De consument heeft maximaal vijf weken de tijd om de ondernemer te laten weten het geschil wel of niet te laten behandelen door de Geschillencommissie. De ondernemer heeft het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter als hij in de gestelde periode geen reactie ontvangt van de consument.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wegen van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en de consument is het Nederlands recht van toepassing.
Ruilen
1. Wilt u bestelde artikel(en) ruilen voor een andere maat of kleur? U kunt ze retourneren en gewenste artikelen bestellen.
2. Artikelen in de uitverkoop kunnen niet geruild worden.
3. Artikel(en) verpakken in (originele) envelop of pakket.
4. Op de voor/bovenzijde vermelden adres:

Kousenboutique.nl
Doelenstraat 8
8331HZ Steenwijk

5. Envelop kan in de brievenbus, pakket afgeven op postkantoor.
6. Voldoende frankeren.
7. Het retourneren van artikelen is op eigen risico van de consument. Alleen als verstuurde artikelen werkelijk bij Kousenboutique.nl zijn binnengekomen wordt het bedrag van ontvangen artikelen terugbetaald. Het retourneren kan ook op eigen kosten aangetekend verstuurd worden.
8. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag doch uiterlijk binnen 7 dagen na het ontvangen van de retourzending, terugbetalen.  Eventuele verzendkosten worden verrekend.
Verzenden naar thuisadres
Bestellingen binnen Nederland boven €50,00-  worden gratis verzonden, anders €4,50
Voor België gelden verzendkosten van €9,00 per bestelling tot en met € 90-, daarna gratis.
Voor Duitsland gelden verzendkosten van € 11,50 per bestelling tot en met € 115-, daarna gratis.
Voor Luxemburg gelden verzendkosten van € 16,00 per bestelling tot en met € 160-, daarna gratis.
Voor de volgende landen gelden verzendkosten van € 24,00 per bestelling tot en met € 240-, daarna gratis.
Denemarken (exclusief Faeröer Eilanden en Groenland), Frankrijk (inclusief Corsica en Monaco), Italië (exclusief San Marino en Vaticaanstad), Oostenrijk, Spanje (inclusief. Balearen, excl. Canarische eilanden), Verenigd Koninkrijk (exclusief Gibraltar en Kanaaleilanden), Zweden.
Voor de volgende landen gelden verzendkosten van € 28,00 per bestelling tot en met € 280-, daarna gratis.
Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië.
Voor de volgende landen gelden verzendkosten van € 30,00 per bestelling tot en met € 300-, daarna gratis.
Albanië, Andora, Bosnië-Herzegovina, Canarische Eilanden, Cyprus, Faeröer Eilanden, Gibraltar, Griekenland, Groenland, IJsland, Kanaaleilanden, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, San Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland, Zwitserland.
Voor alle overige landen gelden verzendkosten van € 35,00 per bestelling tot en met € 350-, daarna gratis.
Verzenden naar een DPD afhaalpunt
Voor Nederland gelden verzendkosten van €7,00 per bestelling tot en met € 70-, daarna gratis.
Voor België gelden verzendkosten van €9,00 per bestelling tot en met € 90-, daarna gratis.
Voor Duitsland gelden verzendkosten van €11,50 per bestelling tot en met € 115-, daarna gratis.
Voor Frankrijk gelden verzendkosten van €24,00 per bestelling tot en met € 240-, daarna gratis.
Voor Oostenrijk gelden verzendkosten van €24,00 per bestelling tot en met € 240-, daarna gratis.
Controleer alsjeblieft direct na ontvangst van de artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken we je vriendelijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om dit te melden.
De ondernemer
Kousenboutique
Doelenstraat 8
8331HZ Steenwijk
0521-521693
e-mailadres: info@kousenboutique.nl
KvK-nummer: 05074170
BTW-nummer: NL002425965B21